Denní stacionář

Provoz sociální služby denní stacionáře byl v roce 2024 podpořen dotací z rozpočtu Libereckého kraje.
 

Co je denní stacionář (DS):

Denní stacionář DS poskytuje sociální služby v rozsahu §46 zák. č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o odlehčovací službu pro rodiny, které celodenně pečují o některého člena rodiny se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče. Takovým rodinám služba pomáhá řešit problém docházky do zaměstnání, vyřizování osobních záležitostí, vlastní onemocnění apod. Je určen i osobám, které žijí osamoceny a postrádají možnost společenského kontaktu. V DS poskytujeme ambulantní sociální služby obyvatelům Svazku obcí Novoborska. Organizace je oprávněna poskytovat doplňkové služby schválené zřizovatelem (město Nový Bor), na základě příslušných živnostenských oprávnění (masáže, pedikúra). Maximální okamžitá kapacita denního stacionáře je 7 osob.

Poslání:

Posláním denního stacionáře v Novém Boru je poskytování ambulantní služby seniorům a osobám se zdravotním postižením. Uživatele podporujeme v udržení a rozvoji schopností v péči o vlastní osobu, v aktivním vyplnění volného času, podle jeho individuálních potřeb. Pomáháme mu předcházet společenské izolaci a samotě. Rodinám a pečujícím umožňujeme využít jejich volný čas k vlastnímu životu a uživateli setrvání v jeho domácím prostředí.

Zásady (principy):

 • Při poskytování služby zachováváme lidskou důstojnost.
 • Poskytování služby se pružně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.
 • Při poskytování služby zajišťujeme dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Uživatel může kombinovat tuto službu s jinými službami.
 • Zaměstnanci poskytují služby na profesionální úrovni.
 • Zaměstnanc uplatňují partnerský přístup.

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu v rozsahu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Senioři

 • Osoby se zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dospělí (27-64 let)

 • Mladší senioři (65-80 let)

 • Starší senioři (nad 80 let)

Jaká je provozní doba DS:

každý pracovní den od 6.30 do 18.00 hod.

Jaké služby poskytujeme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jaké jsou podmínky přijetí:

 • alespoň částečná soběstačnost
 • není potřeba nepřetržitý individuální dohled
 • zdravotní stav významně neohrožuje zdraví a život (vlastní nebo ostatních lidí)
 • schopnost společného soužití ve stacionáři
 • schopnost spolupracovat, dodržovat vnitřní pravidla a podílet se na úhradě služeb
 • dbát pokynů personálu ve věcech běžného provozu zařízení

Odmítnutí zájemce o služby:

Kdy musíme zájemce o zavedení služby odmítnout:

 • Zájemce o službu spadá do negativní cílové skupiny.
 • Zájemce nesplňuje podmínku danou zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 46 v platném znění podmiňující poskytování sociálních služeb v denním stacionáři sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení a z důvodu chronického duševního onemocnění, které vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Neposkytujeme sociální službu o kterou osoba žádá a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (§91, odst.3, písm.a, zák. č.108/20006 Sb.).
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (§91, odst.3, písm.b, zák.č.108/2006 Sb.).
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (§91, odst.3, písm.d, zák.č.108/2006 Sb.).

Komu neumíme služby poskytovat:

 • Osobám s kombinovaným smyslovým postižením

Jak lze požádat o přijetí do DS:

o přijetí do DS lze žádat osobně, nebo prostřednictvím jiné blízké osoby u koordinátorky denního stacionáře (v přízemí budovy DPS Žižkova 159 - u Parkhotelu), zažádat lze taktéž telefonicky (tel. 773119847) nebo e-mailem (stacionar@novy-bor.cz ).

Úhrada za poskytování služby

Cena je stanovena za hodinu pobytu v denním stacionáři a to ve výši 100,-Kč/hod. Na úhradu služby lze využít sociální dávku příspěvek na péči. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti neboli míře potřeby pomoci druhé osoby. O příspěvek lze zažádat na Úřadu práce ČR Nový Bor.