Novinka


Informace v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se sociálních služeb k 1. 9. 2021

MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN z 11. května 2021 stanovuje podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě s účinností od 17. května 2021. Zároveň se tímto ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 12. dubna 2021 o omezení sociálních služeb. Celé znění opatření naleznete Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-terénních-sociálních-služeb-s-účinností-od-17.-5.-2021.pdf (mzcr.cz)

Stále platí, že: 

  1. všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci, poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování musí používat ochranné prostředky dýchacích cest.
  2. všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby mají povinnost informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu příznaků onemocnění covid-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu, a to u zájemce, klienta nebo jeho blízké osoby.

Začalo očkování obyvatel DPS - k 22. 2. 2021

Ve spolupráci s praktickými lékaři MUDr. Sedláčkovou a MUDr. Hodečkovou proběhlo dne 16.2. první kolo očkování obyvatel DPS, kteří o to projevili zájem.
Očkování proběhlo v jednotlivých budovách DPS za asistence pracovníků pečovatelské služby, kteří pomáhali s doprovodem obyvatel, s měřením teplot, tlaku krve a pomáhali s příslušnou administrací.
Další dávka vakcíny bude obyvatelům podána s odstupem minimálně 28 dní, o přesném termínu budou obyvatelé včas informováni.


Očkování obyvatel domů s pečovatelskou službou - k 4. 2. 2021

Na základě spolupráce s praktickými lékaři a Krajským úřadem Libereckého kraje se připravuje očkování obyvatel domů s pečovatelskou službou v Novém Boru.

Pracovníci organizace zjistili počet zájemců o očkování, které proběhne prostřednictvím lékařů v jednotlivých budovách DPS. S ohledem na předpokládanou dobu dodání vakcín lze očekávat, že první kolo očkování proběhne cca v polovině února.

Obyvatelé budou o termínu očkování informováni, ze strany pracovníků pečovatelské služby jim bude v případě potřeby zajištěn doprovod na místo očkování a další asistence.


Aktuální stav, přijatá a přípravná opatření v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Aktuální stav k 12.10.2020

Informace pro uživatele pečovatelské služby.

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1028, platí následující nařízení:

  • všichni uživatelé pečovatelské služby musí mít v přítomnosti pracovníků roušku (nebo respirátor, šátek, šál), bránící šíření kapének, neplatí při pomoci při úkonech osobní hygieny,
  • jako uživatelé pečovatelské služby máte povinnost informovat pracovníky pečovatelské služby o skutečnosti, že máte klinické příznaky onemocnění COVID-19, onemocněli jste touto nemocí, byla Vám nařízena karanténa, nebo že jste byli v rizikovém kontaktu s osobou, která má nemoc COVID-19.

Dle usnesení Vlády ČR č.1028 a Doporučeného postupu MPSV č.14/2020 s datem účinnosti od 13.10.2020 může pečovatelská služba přistoupit k omezení poskytování úkonů, které nejsou nezbytně nutné a neohrožují život a zdraví uživatele. Po dobu nouzového stavu tak nemusí být poskytovány úkony jako pomoc při zajištění velkého úklidu, běžný úklid, nebo fakultativní služby jako pedikúra a masáže. Při poskytování služby bude vždy přihlíženo k aktuálním individuálním potřebám uživatele.

Pokud dojde k nedostatku pracovníků, bude služba zajištěna studenty sociálních a příbuzných oborů, nebo ze strany dobrovolníků, na nezbytně nutnou dobu.


Aktuální stav k 14.9.2020

Pečovatelská služba – všichni pracovníci mají při poskytování služby roušky. Nadále dodržujeme zvýšená hygienická opatření a používání ochranných pracovních pomůcek. Služba je poskytována v plném rozsahu.

Denní stacionář – pracovníci používají roušky, na uživatele se povinnost nošení roušek nevztahuje. Každá osoba vstupující do prostor denního stacionáře (kromě uživatelů) musí mít také roušku. Platí zvýšená dezinfekce povrchů. Uživatelům jsou před vstupem do stacionáře měřeny teploty.

 


Aktuální stav k 25.6.2020

Denní stacionář Meduňka i pečovatelská služba jsou poskytovány v plném rozsahu v souladu s doporučenými postupy MPSV. Pravidelně je sledován epidemiologický stav v regionu a v případě potřeby budou přijata případná opatření. Nadále dodržujeme vyšší hygienická opatření.

Aktuální stav k 19.3.2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR došlo s účinností od 16.3. k uzavření Denního stacionáře Meduňka – po dobu nouzového stavu. S ohledem na snížený počet pracovníků nebudou dočasně přijímáni nový uživatelé pečovatelské služby. Stávajícím uživatelům je možno rozšířit službu o úkony, které v současné době zajišťujeme (s ohledem na personální možnosti).

Provoz pečovatelské služby byl omezen o úkony jako úklidy (jsou zajišťovány pouze u těch uživatelů, kde by došlo k ohrožení hygienického standardu); zrušeny jsou doprovody uživatelů ve vnitřním a venkovním prostoru; z pochůzek je zajišťováno pouze vyzvednutí léků nebo inkontinenčních pomůcek; doprovody k lékařům jsou zrušeny; nákupy jsou zatím zajišťovány ve stávajícím rozsahu; zrušeny jsou pedikúry a masáže. Organizace má zpracován krizový plán, který s ohledem na vývoj situace aktualizuje.

Pracovníci sociálních služeb se řídí doporučenými hygienickými postupy a využívají ochranné pomůcky, které mají v danou chvíli k dispozici. Probíhá monitoring uživatelů ohledně vybavenosti rouškami. Uživatelům budou distribuovány letáky města Nový Bor, kde jsou kontakty na koordinátorky z MěÚ, které zprostředkovávají pomoc dobrovolníků, dále jsou na letáku uvedeny kontakty na provozovny, které zajišťují rozvoz obědů.

V případě jakýchkoliv změn týkajících se zajištění pečovatelské služby, budou uživatelé nebo jejich zákonní zástupci informováni.

Mgr. Daniel Nerad – ředitel

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Zpět na přehled novinek