Odborné sociální poradenství - Centrum pro rodinné pečující

Provoz odborného sociálního poradenství byl v r. 2024 podpořen dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Centrum pro pečující (CPP) – odborné sociální poradenství

Pečovatelská služba

Cíle služby:

 1. Zvyšovat znalosti pečujících, jak lépe pečovat.
 2. Zlepšit orientaci pečujících osob v systému sociálně zdravotní péče.
 3. Realizace vzdělávacích programů pro pečující.

Zásady: Služba je určena pro pečující, kteří se potřebují v nové situaci zorientovat, sdílet své pocity, obavy, najít možná vhodná řešení, či se na péči připravit. Poskytujeme individuálně zaměřenou bezplatnou pomoc a podporu, která vhodně pomáhá zkombinovat péči osoby blízké v přirozeném domácím prostředí s využitím profesionální péče (sociální a zdravotní služby). Pro pečující jsme profesionálním partnerem, který je schopen poskytnout co nejvíce informací z oblasti péče. Služba je poskytována v souladu s aktuálně platnou legislativou upravující poskytování sociálních služeb (Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – ve znění pozdějších předpisů)

Cílová skupina – věková struktura:

 • Bez omezení věku

Cílová skupina:

Poskytujeme služby pečujícím o:

 • osoby s chronickým onemocněním (např. mozková mrtvice, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, onkologická onemocnění, osoby v terminálním stádiu)
 • osoby s chronickým duševním onemocněním (SMI psychózy, schizofrenní onemocnění, bipolární porucha, schizoafektivní porucha)
 • osoby s mentálním postižením (např. porucha autistického spektra)
 • osoby s kombinovaným postižením (kombinace vad tělesných a smyslových)
 • osoby s jiným zdravotním postižením (např. civilizační choroby)
 • osoby s tělesným postižením (např. stavy po úrazech pohybového ústrojí s trvalými následky, degenerativní onemocnění svalstva, dětská mozková obrna, amputace a deformace končetin)
 • senioři – (se sníženou soběstačností, s různými typy demence, se syndromem geriatrické křehkosti, osoby v terminálním stádiu)

Jednání se zájemcem o sociální službu: zájemce o službu může kontaktovat koordinátorku CPP – tel. 725 429 716; e-mail: pecujici@novy-bor.cz., nebo osobně na adrese CPP – Žižkova 159, 473 01 Nový Bor. Jednání může proběhnout v domácnosti zájemce nebo v prostorách CPP. Taktéž jsme schopni schůzku zrealizovat on-line. V rámci jednání formuluje zájemce své problémy, přání. Koordinátorka pomáhá formou volného rozhovoru identifikovat i problémy, které pečující nevidí, nebo je nedokáže identifikovat. Na základě formulace požadavků a potřeb informuje koordinátorka o možnostech řešení a formách pomoci podpory – je sestaven plán péče obsahující jednotlivé kroky. Při prvním jednání je zájemce o službu jasným, srozumitelným způsobem seznámen se všemi možnostmi a podmínkami služby, s právy a povinnostmi svými i poskytovatele. Informace o poskytované službě mají k dispozici: MěÚ Nový Bor – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad práce. Jsme aktivními účastníky komunitního plánování na Novoborsku, jehož prostřednictvím jsou o službě informovány další subjekty (poskytovatelé sociálních služeb, zástupci samosprávy, veřejnost). Aktuální informace o službě jsou k dispozici na webu organizace – www.sslnb.cz , letácích distribuovaných na příslušná místa, v Katalogu sociálních a souvisejících služeb Novoborska, v Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby: Při poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství není podle § 91 zák. č. 108/2006, o sociálních službách, stanovena povinnost uzavřít písemnou smlouvu. Smlouva může být uzavřena ústně nebo písemně (vždy, když o to požádá zájemce). Písemná smlouva je evidována v osobním spisu klienta., včetně očíslovaných dodatků.

Nabízené činnosti: Služba může být poskytnuta jednorázově, nebo může přetrvávat po celou dobu péče. Na základě sestaveného plánu péče nabízíme pomoc v nastavení nejvhodnějšího způsobu řešení péče. V souladu s vymezenými úkony ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., § 4 – Odborné sociální poradenství – nabízíme v průběhu spolupráce tyto činnosti:

 • Srozumitelně informujeme o nabídce sociálních a zdravotních služeb v dané lokalitě a možnostech, jak tyto služby zapojit do poskytované péče.
 • Možnosti získání finanční podpory, kde a jak podat konkrétní žádosti, pomoc s vyplněním a podáním žádostí.
 • Poradenství v oblasti, jak vhodně uzpůsobit domácnost pečovaného. Poradenství v oblasti péče a ošetřování pečovaného, nácvik a upevnění konkrétních činností. Poradenství při výběru a obstarávání kompenzačních, zdravotních a ošetřovatelských pomůcek. Pracovně právní poradenství – jak sladit soukromý a profesní život pečujícího.
 • Realizujeme vzdělávací akce – přednášky, moderované diskuse, které vedou k zvyšování kompetencí pečujících a k udržení jejich kvality života, psychické pohody a životního stylu, na který jsou zvyklí.
 • S ohledem na různorodost problémů spolupracujeme s širokým týmem odborníků z oborů: zdravotnictví, ošetřovatelství, nutriční terapeut, klinický farmaceut, psychologie, pastorační péče, právo.
 • Součástí služby je poradenství ohledně používání pomůcek a nácvik obsluhy v jejich užívání. Pomůžeme vám vybrat vhodnou pomůcku, uvedeme jí do provozu a dovezeme domů. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 725 429 716.
  Ceník půjčovny - soubor PDF - 400 kB

Domluvený plán péče je po uplynutí stanovené doby přehodnocován a v případě potřeby aktualizován.

Úhrada za poskytované činnosti: služba je poskytována bezplatně.

Stížnosti: V souladu s vnitřním metodickým postupem je klient služby informován, jakým způsobem si může stěžovat na průběh poskytování služby.

Prostředí, ve kterém je služba poskytována: Kontaktní místnost v budově domu s pečovatelskou službou Žižkova 159, Nový Bor, je vybavená audiovizuální technikou vhodnou pro pořádání různých vzdělávacích, nebo kulturně společenských akcí. K dispozici je příslušenství jako vybavená kuchyňská linka. Přístup je bezbariérový, stejně tak sociální zařízení. Prostory taktéž umožnují individuální jednání.

Územní působnost služby: Primárně službu poskytujeme obyvatelům Novoborska – obce: Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor. V případě potřeby jsme schopni poskytnout pomoc i obyvatelům z jiných lokalit (např. prostřednictvím on-line schůzky).

Formy poskytování služby:

Služba je poskytována:

 1. V terénní formě (edukace rodinných pečujících v místě poskytované péče – vhodně uspořádané prostory, využití různých asistenčních technologií monitorujících pečovaného), podpora a motivace při zvládání péče, pomoc při výběru vhodné kompenzační, zdravotní či ošetřovatelské pomůcky.

Provozní doba (mimo stanovenou provozní dobu dle domluvy):

 • Pondělí: 8:00 – 15:00
 • Úterý: 8:00 – 15:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 15:00
 • Pátek: 8:00 – 15:00
 1. v ambulantní formě v CPP, které má zázemí v Novém Boru v budově domu s pečovatelskou službou Žižkova 159, kde mají možnost pečující sdílet své zkušenosti, starosti, a mohou zde získat potřebné informace a vzdělávat se.

Provozní doba (mimo stanovenou provozní dobu dle domluvy):

 • Středa: 8:00 – 18:00 hod.