Domy s pečovatelskou službou

Charakteristika domů s pečovatelskou službou:

Dům s pečovatelskou službou (dále DPS) je nájemní dům s byty zvláštního určení (dle § 2300 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Jedná se o samostatné malometrážní bytové jednotky (garsonky a byty 1+1). Zájemce se do nich stěhuje na základě uzavřené nájemní smlouvy s městem Nový Bor, v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku. Byty si mohou nájemníci vybavit vlastním nábytkem a ostatním zařízením, ve většině bytů je instalována kuchyňská linka. Nájemníci v DPS hradí nájem a služby spojené s bydlením (teplo, elektrická energie, spotřeba vody atd.). Přímo v těchto domech sídlí pečovatelská služba, kde si mohou obyvatelé nasmlouvat pomoc v rozsahu v jakém jí aktuálně potřebují. Pečovatelská služba je v DPS zajišťována způsobem jako v kterékoliv jiné domácnosti, dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. DPS nejsou zařízením sociálních služeb se 24hodinovou péčí.

Komu lze byt v DPS přidělit:

Senioři od 65 let = osoby mající sníženou soběstačnost, projevující se sníženou schopností péče o domácnost a vlastní osobu; které potřebují některé z úkonů pečovatelské služby, uvedených v § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Osoby se zdravotním postižením od 19 let = osoby mající sníženou soběstačnost, projevující se sníženou schopností péče o domácnost a vlastní osobu; které potřebují některé z úkonů pečovatelské služby, uvedených v § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.  Tato pomoc je v DPS poskytována formou ubytování a pečovatelské služby. V případě manželů či dvojic žijících ve společné domácnosti, musí obě tyto osoby splňovat výše uvedené podmínky.

Komu nelze byt v DPS přidělit:

Bydlení v DPS není určeno pro osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela odkázány na celodení péči jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko. Byt v DPS není možné přidělit žadateli, který má neuhrazené závazky vůči městu Nový Bor.

Kritéria pro přidělení bytu:

  • trvalé bydliště v Novém Boru a jeho částech. Pouze v případě, pokud nelze byt minimálně 1 měsíc od uvolnění obsadit, je možné ho nabídnout žadatelům z obcí, na nimiž vykonává město Nový Bor rozšířenou působnost a které nemají vlastní DPS. Byty pro vozíčkáře v DPS je možno namídnout invalidním žadatelům bez oheldu na místo jejich bydliště,
  • doporučení k přidělení bytu od ošetřujícího lékaře vyplněné na Žádosti o pronájem bytu v DPS.

Rozhodování o přidělení bytu v DPS:

Ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor dává návrh na přidělení bytu, který spolu s přílohami (záznam z šetření a kopie Žádosti o pronájem bytu v DPS) odevzdává Odboru správy majetku MěÚ Nový Bor, který návrh předloží k doporučení Bytové komisi Rady města Nový Bor. O přidělení bytu v DPS vždy rozhoduje Rada města Nový Bor.

Kde lze vyzvednout žádosti: 

  • u ředitele organizace (DPS B.Egermanna 950, 1. patro)
  • u sociální pracovnice (DPS Špálova 944, přízemí)